گزارش ذخیره

6 عادت روزمره برای بهبود زبان انگلیسی - این کار را روزانه انجام دهید!


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٢/٣١ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:37 عادت 1 مدیتیشن هدایت شده
02:30 عادت 2 از خود الهام بگیرید
04:22 عادت 3 هر روز یک درس بگیرید
07:30 عادت 4 تمرین به زبان انگلیسی
10:32 عادت 5 چندوظیفه ای در انگلیسی
11:17 عادت 6 شرکت کنید و بحث کنید

فرستادن