گزارش ذخیره

دیگر نگویید: "I want" - انگلیسی را مانند یک بومی صحبت کنید!


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٣/١٠ (٣ سال قبل)

00:00 Intro
01:40 Sorry
02:43 I want
09:02 Dying for

فرستادن