گزارش ذخیره

-ib، -id، -ig، -in، -it، -ip، -ix | یاد بگیرید چگونه با عکس بخوانید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٠٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:20 ip
01:10 ib
01:48 id
02:26 in
03:22 ig
04:19 it
05:01 ix

فرستادن