گزارش ذخیره

7 راه برای بهبود تلفظ انگلیسی


کانال انگلیسی با باب کانال انگلیسی با باب
١,٣٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٠٨ (سال گذشته)

00:00 مقدمه
00:24 دست گرمی بازی کردن
01:10 ویدئو
02:00 خودتان را ضبط کنید
02:38 یک صحنه انگلیسی را اجرا کنید
03:25 بلند خواندن
04:05 با صدای بلند آواز بخوانید
05:01 سایه زدن

فرستادن