گزارش ذخیره

شما در چه سطحی از زبان انگلیسی هستید؟ این تست را انجام دهید!


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٠٣ (١٠ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:57 شش سطح زبان انگلیسی
01:37 تست A1
02:33 تست A2
03:44 تست B1
04:46 تست B2
06:05 تست C1
07:28 تست C2
08:41 تست عمیق تر
09:23 نتیجه پایانی

فرستادن