گزارش ذخیره

10 واژه با تلفظ اشتباه در زبان انگلیسی


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/١٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:10 Cupboard cupboard
01:59 Salmon
02:37 Almond
03:17 Library
04:03 Clothes
04:43 Desert
06:42 Pronunciation Lesson
07:39 Iron
08:47 Colonel
09:44 Chaos
10:37 ابزار تلفظ
12:54 نتیجه

فرستادن