گزارش ذخیره

انگلیسی را با اطمینان، روان و شفاف صحبت کنید | سوفیا ورگارا و الن کنتراورسی


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/١٥ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:42 انگلیسی در سراسر جهان
06:33 روی تلفظ صحیح تمرکز کنید
07:33 خانواده مدرن
09:26 با سوفیا ورگارا بیشتر بیاموزید
11:18 نتیجه

فرستادن