گزارش ذخیره

نکته 4: 6 نکته برای صحبت کردن به زبان انگلیسی طبیعی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/١٠/٢٣ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:27 منابع

فرستادن