گزارش ذخیره

دروس تقلید زبان انگلیسی | واضح تر و مطمئن تر صحبت کنید


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/١٢/١٣ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:23 چرا این مهم است
01:47 چگونه کار می کند
03:14 مرحله 1 - گوش کنید و بخوانید
04:34 مرحله 2 - گوش دادن و تقلید
07:40 مرحله 3 - زمان سایه
09:18 درس های تقلیدی بیشتر

فرستادن