گزارش ذخیره

سخت ترین واژه ها در زبان انگلیسی: درس تلفظ


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٠/١٢ (٣ سال قبل)

01:14 Month
02:03 Teeth
02:45 Fourth
05:20 Desks
06:54 Risks
07:43 Tests
11:05 Beasts
12:27 tasks

فرستادن