گزارش ذخیره

بهترین راه برای یادگیری کلمات جدید به زبان انگلیسی! این کار را هر روز انجام دهید!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٣٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:20 نقشه های واژگان
02:53 ریشه کلمه
04:07 خانواده کلمات
05:35 همایند
07:53 مترادف ها
08:40 متضادها
09:57 نشانه های بصری
11:02 چالش نقشه ورد
11:46 پایان

فرستادن