گزارش ذخیره

دست از اشتباه گرفتن این کلمات بردارید! Shade یا Shadow؟ Fair یا Fare؟ Amoral یا Immoral؟


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٢٢ (٢ سال قبل)

00:00 این کلمات را اشتباه نگیرید
00:19 Shade VS Shadow
01:20 Device VS Devise
01:55 Fair VS Fare
02:39 Dairy VS Diary
03:04 Amoral VS Immoral
03:38 Skillshare
05:01 Cereal VS Serial
05:27 Farther VS Further
06:13 Effective VS Efficient
06:36 Famous VS Popular

فرستادن