گزارش ذخیره

12 فعل عبارتی مهم برای مکالمه روزمره انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/١٧ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
04:53 تریک های کوچک
06:19 پیشرفته تر
14:28 نکات تمرینی

فرستادن