گزارش ذخیره

10 قانون گرامر آسان برای حروف اضافه


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/٠٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:49 AT در مقابل IN
01:39 AGREE WITH در مقابل AGREE TO
02:25 ALL در مقابل ALL OF
03:11 IN در مقابل ON در مقابل AT (حروف اضافه زمان)
04:02 BESIDE در مقابل BESIDES
04:40 AMONG در مقابل BETWEEN
05:19 ON در مقابل UPON
05:41 TO در مقابل THAN
06:29 IN در مقابل INTO
07:10 FOR در مقابل SINCE

فرستادن