گزارش ذخیره

واقعاً چه زمانی برده داری در ایالات متحده پایان یافت؟ - کارلوس کی هیل و ثریا فیلد فیوریو


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/١٣ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن