گزارش ذخیره

-ee, -ea, -ey, -y | یاد بگیرید چگونه با تصاویر و مثال بخوانید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/١٦ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:19 ee
01:16 ea
02:13 ay
02:55 y

فرستادن