گزارش ذخیره

به انگلیسی فکر کنید و صحبت کنید: تعطیلات شما


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/١٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:52 اجاره
02:50 ضد آفتاب
03:26 به تماشای
04:12 برای گیر افتادن
05:10 دریابید
05:34 زمان داستان
06:09 یک انفجار داشته باشید
06:51 شگفت انگيز
07:49 پیوند
08:25 پایان تعطیلات

فرستادن