گزارش ذخیره

بیا با ما قهوه بنوشیم - تمرین مکالمه انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/٠٩/١١ (٨ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:15 Catch up
00:49 شما چه پیشنهاد می کنید؟
02:07 It's my shout
02:38 مطمئنی؟
03:24 Cut down
04:25 آخر این هفته چه کار می کنی؟

فرستادن