گزارش ذخیره

تست تلفظ انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/٠١ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:45 تست تلفظ
02:47 کلمات چالشی
12:22 جمله چالشی


Excellent
Thank you so muchفرستادن