گزارش ذخیره

هنرمندان | مانند یک کدنویس فکر کنید، قسمت 5


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٠/٢٣ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن