گزارش ذخیره

واکسن سرطان؟ بررسی اخبار بی بی سی


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٢٧ (١١ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:22 داستان
01:06 The BBC
02:40 The Standard
04:26 The Times
06:51 خلاصه زبان

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
٦ ماه قبل