گزارش ذخیره

نوشتن و نقطه گذاری: نحوه استفاده صحیح از کاما در یک جمله پیچیده


کانال انگلیسی با ربکا کانال انگلیسی با ربکا
٣,١١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٠٤ (٧ ماه قبل)

فرستادن