گزارش ذخیره

لغو برنامه ها به زبان انگلیسی - واژگان و عبارات مفید


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٦/١٣ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:30 دلایل لغو برنامه ها
01:04 عبارات مفید
01:53 انتشار خبر
03:14 معذرت خواهی
04:47 چرا
06:44 زمانبندی دوباره

فرستادن