گزارش ذخیره

گرامر انگلیسی - همه چیز در مورد افعال عبارتی!


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٨٨/١١/٢٩ (١٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:00 ادامه دادن
09:00 رویکرد

فرستادن