گزارش ذخیره

گزارش به زبان انگلیسی - گفتار غیر مستقیم | گزارش خبری | سخنرانی مستقیم


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/١٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:30 PDF رایگان
02:35 گفتار مستقیم
02:46 قوانینی برای تغییر به گفتار گزارشی
03:26 Told و Said
04:31 تغییرات زمان
05:35 مثال های تمرینی

فرستادن