گزارش ذخیره

آیا مغزهای هنری متفاوت هستند؟ - انگلیسی در 6 دقیقه


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/١٤ (١ سال قبل)

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
٨ ماه قبل