گزارش ذخیره

واژگان تجاری فناوری nv انگلیسی - IT - وب 2.0


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٨٨/٠٧/٢٠ (١٤ سال قبل)

00:31 مقدمه
01:31 open architecture
02:07 API
02:40 open source
03:14 web-based application
04:35 widget
05:09 plugin
06:07 thread
07:14 تمرین
07:31 مثال
08:03 سوال 1
08:15 پاسخ 1
08:26 سوال 2
08:42 پاسخ 2
08:55 سوال 3
09:07 پاسخ 3
09:17 سوال 4
09:29 پاسخ 4
09:38 سوال 5
09:49 پاسخ 5

فرستادن