گزارش ذخیره

اشتباهات رایج با "no" و "any" | کدام ؟ 'He eats anything.' یا 'He eats nothing.'


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/٢٣ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:12 فهرست محتوا
02:35 "any" و "no" در جملات منفی
04:30 "any" در جملات مثبت
05:33 "any"، "some" و "no" در سوالات
06:48 امتحان نهایی

فرستادن