گزارش ذخیره

حروف بی صدا | تلفظ و واژگان انگلیسی | قسمت 2


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٩/١٠ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:48 حرف m
00:55 حرف n
02:48 حرف p
03:21 حرف r
03:40 حرف s
04:06 حرف t
05:07 حرف u
05:55 حرف w

فرستادن