گزارش ذخیره

یادگیری زبان انگلیسی با موسیقی: آیا می توانید آن را انجام دهید؟ چگونه؟ آیا این یک ایده خوب است؟


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٣/١٩ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:39 آیا می توانید انگلیسی را با موسیقی یاد بگیرید
01:31 چگونه می توانید آن را انجام دهید
03:05 تئاتر موزیکال
04:25 مکالمه با موسیقی

فرستادن