گزارش ذخیره

چرا یک سوسیس می تواند کاری را انجام دهد که دستکش شما نمی تواند انجام دهد - چارلز والاس و ساجان ساینی - زبان انگلیسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٠٦ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن