گزارش ذخیره

آیا باید به نظر والدینتان اهمیت دهید؟ - زبان انگلیسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/١٢ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن