گزارش ذخیره

گرامر انگلیسی در مکالمه | استفاده از "who"، "whom و "whose" در سوالات


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/١٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:22 کلمه سوال "who"
00:39 کلمه سوال "whom"
02:22 کلمه سوال "whose"
02:46 ضمیر نسبی "who"
04:22 ضمیر نسبی "whom"
05:39 ضمیر نسبی "whose"
06:16 سوال رایج

فرستادن