گزارش ذخیره

اکنون همه می توانند انگلیسی صحبت کردن او را بفهمند


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:36 شروع تمرین با دانش آموز
03:31 خیلی
03:51 راهی برای تمرین
04:04 ضرب الاجل
05:20 استفاده از بازو هنگام صحبت کردن
05:58 کلاس زنده ماهانه
06:52 دیروز
10:24 عجیب به نظر می رسد
10:51 معلوم نیست
11:39 کار با نرمی، تغییر گام و ریتم دانش آموز
13:07 من کار کرده ام
14:05 فریاد سر دانشجو آندرس
17:07 مشترک شوید

فرستادن