گزارش ذخیره

واژگان انگلیسی را از دیلی نیوز بیاموزید


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٠٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:19 بخش 1 گرامر
07:11 بخش 3 واژگان

فرستادن