گزارش ذخیره

نحوه تلفظ مخفف ها در انگلیسی - we'd | they'll | he'd | they're | it'd


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٠١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:53 PDF و آزمون رایگان
02:05 شایع ترین مخفف ها تشکیل می شود با
02:23 افعال be
04:20 نحوه استفاده از have,has, had به عنوان مخفف
05:11 HAD
05:42 تفاوت بین he is — he’s, he has — he’s و others
06:17 TO HAVE
06:45 HAD
07:31 WOULD
08:14 چگونه می توان تفاوت بین I would – I’d, I had – I’d و others را فهمید؟
08:55 WILL
09:28 OTHERS
10:17 PDF و آزمون رایگان
10:32 رسانه های اجتماعی
11:15 بلوپرها

فرستادن