گزارش ذخیره

اصطلاحات مفید برای احساسات - دانش آموزان در حال تمرین


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٢/٢٦ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:26 ویدیوی هفته های گذشته
00:55 چرا این ویدیو
01:57 ذهنم را منفجر کرد
02:32 کار را بدست آورد
02:52 روی ماه
03:28 یک بار وارد شده است
03:57 خسته شده
04:28 مردم هستند
04:57 پاره کردن
05:30 خوشحالم از
06:02 ناامید در مورد
06:39 متشکرم

فرستادن