گزارش ذخیره

به انگلیسی فکر کنید و صحبت کنید: روال روزانه شما


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/٠٨ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:05 Morning
08:20 Open up
10:14 Hang out
12:08 As a family
13:44 Put the kids to bed
14:59 Sleep tight
15:57 Down time
16:59 Expressions

فرستادن