گزارش ذخیره

صحبت با من: تمرین مکالمه انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠١/١٣ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:23 پرسش های رایج
02:45 کاری میکنی
04:33 به کجا میروی
05:44 تو چطور
09:52 نمونه گفتگو

فرستادن