گزارش ذخیره

شما فقط می توانید یک نفر را نجات دهید - چه کسی را انتخاب می کنید؟ - داگ مک کی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٣٠ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن