گزارش ذخیره

با این درس لیسنینگ پیشرفته، سخنرانانی که سریع انگلیسی صحبت میکنند را درک کنید


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:22 برای این درس یک قلم و کاغذ بردارید!
01:37 معرفی دوره لیسینیگ
02:50 وظیفه رونویسی
06:19 وظیفه درک مطلب
09:52 وظیفه پر کردن شکاف
13:08 وظیفه تمرکز زبان
15:50 رسانه های اجتماعی
16:35 نتیجه

فرستادن