گزارش ذخیره

چگونه مهارت های مکالمه انگلیسی را تقویت کنیم - شماره 3


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩١/١٢/٠٢ (١٠ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 استماع
05:06 مشروط ترکیبی
07:10 سوم مشروط
08:05 فرم های آینده

فرستادن