گزارش ذخیره

I HAVE در مقایسه با I HAVE GOT در مقایسه با I GOT در مقایسه با I GOTTA


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٠٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:30 دید کلی
03:18 گرامر

tags: #have #got #gotta
فرستادن