گزارش ذخیره

آیا می توانید معمای پارادوکس ترول را حل کنید؟ - دن فینکل


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٩/٢٩ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن