گزارش ذخیره

بریتیش در مقایسه با انگلیسی آمریکایی | مقایسه تلفظ!


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٢١ (١ سال قبل)

00:00 انگلیسی در مقابل آمریکایی
01:32 r/ sound
03:03 انگلیسی خود را با من و لوسی بهبود بخشید
04:32 Linking /r
06:08 Linking /r
08:26 t/ sound
09:28 ju/ sound
11:03 چرا دانستن بسیاری از لهجه ها مهم است
14:05 تفاوت در استرس

فرستادن