گزارش ذخیره

اسم یا فعل؟ به کلمه استرس گوش کنید


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/٠٧ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
04:00 بازپرداخت
07:40 دوباره پر کردن
15:48 داستان
19:18 جایزه

فرستادن