گزارش ذخیره

23 واژه عامیانه آمریکایی که باید بدانید (انگلیسی آمریکایی)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١١/٠٢ (٥ سال قبل)

فرستادن