گزارش ذخیره

درس 31 - نحوه توصیف افراد و خصوصیات به زبان انگلیسی


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٨/٠٨ (٤ سال قبل)

00:15 مقدمه
02:42 اصطلاحات
04:41 شخصیت
06:47 مدبر

فرستادن