گزارش ذخیره

15 کلمه عامیانه انگلیسی که باید در سال 2020 بدانید (مثل یک بومی صحبت کنید)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٢/١٢ (٣ سال قبل)

فرستادن