گزارش ذخیره

ITS یا it's؟ هرگز دوباره این فرم ها را اشتباه نگیرید!


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٤/١٢ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:48 مبانی
01:15 مثال ها
02:50 Its is
04:00 Its has
05:59 مالکیت

فرستادن